Provozní řád

Tenis Hostivař a SC Měcholupy

 (dále v textu jen „SA“)

I. Všeobecná ustanovení
 1. Návštěvníci, kteří mají zájem o využití sportovišť se nejprve nahlásí na recepci SA.
 2. Mimo stanovenou provozní dobu (bod II.) je areál uzavřen a přístup do celého sportovního areálu je nepovolaným osobám zakázán.
 3. Hlavní vstup pro návštěvníky SA je celoročně umístěn z ulice Turínská, recepce je umístěna v prosklené budově vpravo od příjezdu na parkoviště.
 4. K dispozici je společenská místnost (recepce) v provozní budově s rychlým občerstvením pro návštěvníky, sportující i jejich doprovod.
 5. Návštěvníci se řídí tímto provozním řádem, všichni jsou povinni zachovávat čistotu a pořádek, je přísně zakázáno poškozovat povrchy sportovišť, oplocení, vybavení a zařízení jednotlivých sportovišť, jejich vstupů, sociálního zázemí apod.
 6. Vstup na jednotlivá sportoviště SA je povolen pouze v čisté a vhodné sportovní obuvi k danému povrchu. Vstup na betonové kurty není povolen v obuvi s tmavou podrážkou. Posouzení vhodnosti obuvi je v kompetenci obsluhy recepce SA. Platí přísný zákaz vstupu v kopačkách s kolíky jakéhokoliv typu na všechna sportoviště.
 7. V celém areálu a v budově SA platí přísný zákaz kouření. Kouření je povolenou pouze v prostoru zahrádky okolo budovy recepce.
 8. Do prostoru SA z hygienických důvodů platí zákaz vstupu psů a ostatních zvířat.
 9. Je zakázáno lézt na areálové oplocení a konstrukce a manipulovat s nimi.
 10. V celém areálu je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají ve vymezeném prostoru při vstupu do areálu. Provozovatel za odložená kola neručí.
 11. Na hřiště je vstup povolen pouze otevřenými vstupy – vchody, a to ve vymezenou dobu dle platného rozvrhu. Jakékoli překonávání areálového oplocení i oplocení jednotlivých sportovišť a mantinelů je zakázáno.
 12. Pro návštěvníky jsou k dispozici toalety. Pro sportující klienty jsou k dispozici šatny a sociální zařízení včetně sprch.
 13. Lékárnička je umístěna na recepci areálu.
 14. Sportovní náčiní je možné zapůjčit na recepci SA dle ceníku. Jakékoliv poškození náčiní či vybavení SA je povinen návštěvník ihned ohlásit a uhradit vzniklou škodu.

II. Provozní doba SA

Provozní doba sportovišť je denně od 8.00 do 22.00 hod.

Provozní doba recepce je denně od 14.00 do 21.00 hod.

III. Ceny vstupného

Ceník za užívání jednotlivých sportovišť a pronájmu sportovního náčiní je zveřejněn na webových stránkách areálu (www.tenishostivar.czwww.scmecholupy.cz ) a k dispozici na recepci SA.

Zrušení rezervace sportoviště je nutné učinit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem, v opačném případě je klientovi účtována pokuta ve výši 100 % z ceny takové rezervace.

Vstup na sportoviště pro děti do 10 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně ručí. Doprovod má vstup zdarma.

IV. Povinnosti návštěvníků

 • Každý návštěvník nebo účastník organizované akce (dále jen návštěvník) je povinen se řídit tímto provozním řádem a pokyny zachycenými v bodě I. – IV. a dále pokyny pracovníků provozovatele a je povinen si počínat tak, aby nezpůsobil úraz nebo neohrozil sebe nebo další návštěvníky a aby nezpůsobil škodu na zařízení a vybavení sportovního areálu.
 • Návštěvníkům je zakázáno znečišťovat areál odhazováním odpadků nebo vnášením a odkládáním předmětů, které nesouvisejí se sportovní činností.
 • Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a vybavení SA odpovídá návštěvník a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce.
 • Správce SA je oprávněn vykázat návštěvníka, který závažně porušil nebo přes upozornění dále porušuje tento provozní řád, případně ukončit akci bez nároků návštěvníka na vrácení vstupného nebo vrácení zaplaceného pronájmu.
 • Návštěvníkům je přísně zakázán vstup do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost.
 • V případě možného nebezpečí požáru nebo provozní havárie jsou všichni návštěvníci povinni podle pokynů pracovníka recepce opustit okamžitě prostor areálu.
 • Vstup do areálu je zakázán osobám podnapilým nebo jevícím známky požití jiné návykové látky.
 • Na všechna sportoviště je zakázáno brát s sebou jakékoliv skleněné předměty nebo jiné nebezpečné předměty nesouvisející se sportováním nebo sportovní činností.

 

V. Odpovědnost provozovatele

Správce nezajišťuje ve SA zdravotní dozor. V případě úrazu zavolá pracovník recepce (podle povahy úrazu) buď pohotovostního lékaře, nebo Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy. Návštěvníci jsou povinni správci nahlásit každý úraz nebo drobné poranění, které si způsobí v areálu.

     Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do areálu. Vstupem do SA se zavazuje tento provozní řád dodržovat.

 

 

Důležitá telefonní čísla:

jednotné číslo tísňového volání 112

Recepce a rezervace sportovišť: info@scmecholupy.cz, tel +420 606 916 916

Provozovatel Tenis Hostivař: Václav Duda, IČ 654 273 78

Provozovatel SC Měcholupy: TK Horní Měcholupy, z.s. IČ 228 325 30